ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม ฉบับที่ 8/2564…ให้ทำการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

Image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *