News

Latest News and Announcements

มาตรฐาน EP ด้านที่ 1

[gview file=”http://ep.spk.ac.th/wp-content/uploads/2013/07/มาตรฐาน-EP-ด้านที่-1.pptx” save=”1″][gview file=”http://ep.spk.ac.th/wp-content/uploads/2013/07/มาตรฐาน-EP-ด้านที่-1.pptx”]

การประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 มิถุนายน 2556… Read More »การประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน