ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม ฉบับที่ 8/2564…ให้ทำการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564

...

Guidance for managing the school in the situation of the spread of the disease Covid-19

ประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสารคามพิทยาคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้...