รายละเอียดโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนเก่าแก่คู่จังหวัดมหาสารคามเป็นเวลา 102 ปี ในอดีตที่ผ่านมาได้ผลิตทรัยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกสาขาอาชีพ บุคลากรเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและนานาประเทศจึงกล่าวประวัติโรงเรียนโดยย่อดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2449 พระพิทักษ์รากร หรือพระยาเจริญราชเดช (อุ่น ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม) เจ้าเมืองมหาสารคาม ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อโรงเรียนสารวิทยาวิบูลย์ เป็นโรงเรียนประจำอำเภออุทัยสารคาม (อำเภอเมืองปัจจุบัน) อาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญของวัดโพธิ์ศรี (วัดท่าแขก) โดยมีพระภิกษุเป็นครูสอน และรับเฉพาะนักเรียนชาย
พ.ศ. 2456 นายชื่น วานิชกะ (ขุนวานิชกศึกษา) ครูใหญ่ในขณะนั้นเมื่อนายอำเภออุทัยสารคาม ยกฐานะเป็นจังหวัดมหาสารคาม โรงเรียนสารวิทยาวิบูลย์จึงเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดด้วย ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนสารคามวิทยาคม และวันที่ 10 กรกฎาคม 2456 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสารคามพิทยาคม ซึ่งได้ยึดถือเป็นวันสถาปนาของโรงเรียนต่อจากนั้นเป็นต้นมา เมื่อมีจำนวนนักเรียนมากขึ้นได้มีการย้ายสถานที่เรียนหลายแห่งเพื่อความเหมาะสม
วันที่ 1 เมษายน 2481 ได้เปิดอาคารเรียนแบบประชาธิปก (อาคาร 1 ในปัจจุบัน) และขยายชั้นเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2511 เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ค.ม.ช.)
ปีการศึกษา 2518 เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาภูมิภาค (ค.ม.ภ.) และใช้หลักสูตรโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสม (ค.ม.ส.)
ปีการศึกษา 2519 เปิดทำการสอนโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่
ปีการศึกษา 2533 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2537 เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (สวค.) เขตการศึกษา 10
ปีการศึกษา 2538 กรมสามัญศึกษาอนุญาตให้เปิดสอนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปีการศึกษา 2540 เข้าโครงการส่งเสริมการผลิตผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (สควค.)
ปีการศึกษา 2545 ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในระดับ ม.1 และม.4
ปีการศึกษา 2546 ได้รับอนุญาตจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดโครงการการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) ในระดับชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2546 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2547 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2550 เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดย สพฐ. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปีการศึกษา 2552 เข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2552 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปีการศึกษา 2553 เข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)
ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2556 ครบรอบ 100 ปี (10 กรกฎาคม 2556) โรงเรียนสารคามพิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง 462 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000 โทรศัพท์ 034-711 585 โทรสาร 043-722 400
ปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเป็นโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลโดยรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จำนวน 80 คน
ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเป็นโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลโดยรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน
มีนักเรียนจำนวน 4,244 คน ครู 204 คน ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 26 คน พนักงานราชการ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว(ครู สพฐ.) 4 คน (ข้อมูล 5 เมษายน 2560)
ปีการศึกษา 2561 เข้าเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเป็นโครงการพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลโดยรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 40 คน
ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 4,244 คน ครู 202 คน ครูอัตราจ้างภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 26 คน พนักงานราชการ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว(ครู สพฐ.) 3 คน (ข้อมูล 5 เมษายน 2561)

 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

โรงเรียนสารคามพิทยาคม
อักษรย่อ ” ส.ค.”

ปรัชญาของโรงเรียน
” กยิราเจ กยิรา เถนํ ”
ทำสิ่งใดพึงทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ

อัตลักษณ์ (Identity)

มารยาทงาม ความรู้ดี สามัคคีมั่น

เอกลักษณ์/จุดเน้น (Uniqueness)

โรงเรียนคุณภาพ

สีประจำโรงเรียน
เหลือง น้ำเงิน

สีเหลือง หมายถึง ความสงบสุข สันติและศีลธรรมอันดีงาม ใช้สีเหลืองนี้เพื่อมุ่งให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีศีลธรรม จรรยามารยาท เป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนทั่วไป
สีน้ำเงิน หมายถึง ความเข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตั้งใจจริง ความสุขุมรอบคอบ สมองและสติปัญญา ใช้สีน้ำเงินเพื่อหวังให้นักเรียนเป็นผู้มีความขยันขันแข็ง มานะบากบั่นในการศึกษาเล่าเรียน มีความรู้ดี และมีสติปัญญาเฉียบแหลม

เหลือง-น้ำเงินและพระเอราวัณ มีความหมายรวมกัน มารยาทงาม ความรู้ดี สามัคคีมั่น