About our English Program

โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ในจังหวัดมหาสารคาม

เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ. 1906 ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนชายล้วนในวัดโพธิ์สิธาราม
ได้สถาปนาเป็นโรงเรียนมัธยมในเดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1913
โรงเรียนได้พัฒนาเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดได้เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
และมีจำนวนนักเรียนมากกว่าสามพันคนในปัจจุบัน
เป็นที่ยอมรับว่าโรงเรียนสารคามพิทยาคมเป็นจุดศูนย์กลางของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นที่ยอมรับว่าภาษาอังกฤษมีความสำคัญ
ในการสื่อสารกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก
และเนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเทคโนโลยี
และประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ การเป็นสมาคม อาเซียน
และโครงการ EPได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ก่อตั้งขึ้น ในปี ค.ศ. 2003
ณ. วันนี้ โครงการEP โรงเรียนสารคามพิทยาคมได้รับการยอมรับในเรื่องความเป็นเลิศทางวิชาการ
และได้รับรางวัลจากการแข่งขันมากมายทั้งในระดับภาคและประเทศ
โครงการ EP โรงเรียนสารคามพิทยาคม มีครูเจ้าของภาษา
และครูชาวต่างชาติหลายชนชาติ เป็นครูประจำการสอนในรายวิชาต่าง ๆ
เช่นวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
สุขศึกษา พละศึกษา คอมพิวเตอร์ งานบ้าน และวิชาศิลปะ
นักเรียนจะได้รับการสอนจากคุณครูชาวไทย
ในรายวิชาหลักอื่น ๆ เช่น วิชาภาษาไทย พระพุทธศาสนา และประวัติศาสตร์
โครงการของเรายังเปิดการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นด้วย
เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนสามารถสื่อสารได้หลายภาษา ในกรณีที่ต้องการศึกษา
หรือทำงานในส่วนที่มีความต้องการด้านนี้ ในอนาคต
โครงการ EPดูแลและเตรียมนักเรียนในโครงการอย่างดีที่สุด
สำหรับการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนานักเรียนสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและในอนาคต
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โครงการEPได้มีการจัดทัศนศึกษาต่างประเทศสำหรับนักเรียนเป็นประจำทุกปี
อย่างเช่น ทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ เป็นการช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษว่า
ภาษาอังกฤษช่วยเชื่อมโยง สร้างการสื่อสารและความเข้าใจในวัฒนธรรมอื่น ๆ
นอกจากนี้นักเรียนในโครงการยังมีโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
เช่น เอเอฟเอส วายเอฟยู เอวายซี และโครงการแลกเปลี่ยนเยาชนโรตารี่
ในโครงการแลกเปลี่ยนเหล่านี้ นักเรียน EP สามารถใช้ชีวิตและเรียนในต่างประเทศได้หนึ่งปีการศึกษา
เช่นประเทศ สหรัฐอเมริกา อาเจนติน่า เยอรมนี ฮังการี และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับนักเรียนที่จะได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมอื่น ๆ
และมีโอกาสที่ดีในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง
นอกจากนี้โครงการยังมีการส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน
เพื่อการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร
เช่นการเข้าร่วมชมรมต่าง ๆ เช่น พูดสุนทรพจน์ การแสดง การสะกด หุ่นยนต์ มัลติมีเดียและอื่น ๆ อีกมากมาย
ในช่วงปิดภาคเรียน ได้มีการจัดทำโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยเน้นความสนุกสนาน เกมส์ และกิจกรรมสร้างสรรค์อื่น ๆ ทำให้เด็กมีประสบการณ์ที่ดี รักการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ
โครงการ EPโรงเรียนสารคามพิทยาคมเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการมีห้องแล็บวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด ห้องฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
ห้องเรียนติดแอร์ และโปรเจคเตอร์ระบบดิจิตอล ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ wi-Fi
เครื่องมือที่ทันสมัย  เช่น กล้องวีดีโอวงจรปิด หุ่นยนต์ และชุดปรับแต่งโปรแกรม เครื่องดนตรีสำหรับวงออเครสตร้า
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเรียน เพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
สำหรับการติดตามนักเรียนทางด้านวิชาการ จัดเตรียมบทเรียน/ สื่อการเรียนดิเล็คทรอนิค  web-based learning
ผ่านเว็บไซต์ของโครงการโดยตรง มีระบบออนไลน์ให้แก่นักเรียน
ทำให้นักเรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับครูและเพื่อนได้ตลอดเวลา
สำหรับผู้ปกครองก็สามารถตรวจสอบผลการเรียนและเวลาเรียนของนักเรียนได้
สำหรับครูก็สามารถสอนบทเรียนหรือทดสอบนักเรียนผ่านทางเวบไซต์ได้
โครงการ EP มีความภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้เสริมสร้างความสำเร็จให้นักเรียนเป็นจำนวนมาก
นักเรียนหลายคนได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง และบางคนก็ได้รับทุนการศึกษา ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกประเทศ
ความสำเร็จทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น
เสถียรภาพโปรแกรม EP ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดมหาสารคาม
ดำเนินการด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
โครงการ English Program โรงเรียนสารคามพิทยาคม จึงเป็น
ที่ยอมรับในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่ออนาคตที่ดีต่อไป
เพื่อให้พวกเขามีทักษะชีวิต ภายใต้คำขวัญของโครงการที่ว่า

เป็นไทย ใฝ่รู้ มุ่งสู่สากล !