ประกาศผลการเลื่อนสถานภาพ English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก)

ประกาศผลการเลื่อนสถานภาพนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคมประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2564