ประกาศผลการเลื่อนสถานภาพ English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก)

ประกาศผลการเลื่อนสถานภาพ
นักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
English Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคม
ประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
ประจำปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *