ประกาศผลการสอบคัดเลือก English Program ประเภทโควตา (ช้างเผือก)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษEnglish Program  โรงเรียนสารคามพิทยาคมประเภทโควตา (ช้างเผือก) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2564 ลำดับสำรอง16 – 17 มีนาคม 2564 ยื่นแจ้งความจำนง18 มีนาคม 2564 ประกาศรายชื่อนักเรียน เลื่อนสถานภาพเป็นตัวจริง19 มีนาคม 2564 รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน EP อาคาร 6 ชั้น 4 หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์