การประชุมปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคาม...